Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Evolution Group website onder www.EvolutionGroup.nl (“Evolution Group Site”) en en uw relatie met Evolution Group (“Evolution Group”, “wij” of “ons”). Lees ze zorgvuldig, aangezien ze van invloed kunnen zijn op uw rechten en verplichtingen uit hoofde van de wet. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, wordt u verzocht de Evolution Group Site niet te gebruiken. Als u vragen heeft over de Algemene Voorwaarden, neem dan hier contact met ons op.

Werknemers

Indien u Evolution Group opdracht wilt geven voor het verlenen van recruitment diensten, zijn onze standaard voorwaarden van toepassing (kopie beschikbaar op aanvraag).

Evolution Group geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot enige van de volgende:
het bestaan of de beschikbaarheid van een nieuwe aanstelling geadverteerd op de Evolution Group Site; of
de definitieve voorwaarden en duur van elke aanstelling die is verworven via de Evolution Group Site

Kandidaten

Wanneer u zich inschrijft als kandidaat, of wanneer Evolution Group telefonisch of via e-mail contact met u opneemt voor een tijdelijke of vaste functie, verklaart u zich akkoord met het aangaan van een overeenkomst met Evolution Group, die deelname aan wervingsprocessen en het ontvangen van meldingen van vacatures die mogelijk bij uw profiel passen omvat. De rechten en plichten die uit de aanvaarding van deze overeenkomst voortvloeien, worden uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, die u aanvaardt op het ogenblik van uw inschrijving, of wanneer u ze per e-mail ontvangt na bevestiging van uw

interesse om deel te nemen aan onze Database. De recruitment diensten voor kandidaten zijn zonder kosten. U kunt te allen tijde besluiten niet langer deel uit te maken van deze relatie, door contact met ons op te nemen middels de hieronder vermelde contactgegevens.

Use of the Evolution Group Site

Wij beheren de Evolution Group Site om u te helpen bij het begrijpen van de diensten van Evolution Group en bij het communiceren met ons.

De Evolution Group Site wordt aangeboden voor uw persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Als u geen toegang krijgt tot onze website of een deel ervan, of als u uw CV niet kunt uploaden, neem dan hier contact met ons op en wij zullen u verder helpen.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken om wettelijke of regelgevende redenen of om de goede werking van de Evolution Group Site te waarborgen. Wij zullen u berichten over alle wijzigingen, onder meer (i) wat de omvang van de wijzigingen betreft, ( ii) binnen welke termijn bezwaar kan worden gemaakt, ( iii) dat het uitblijven van bezwaar wordt beschouwd als aanvaarding en ( iv) wat de gevolgen van bezwaar zijn. De wijzigingen worden van toepassing nadat wij ze hebben meegedeeld.

Uw gebruik van de Evolution Group Site
U mag de Evolution Group Site niet gebruiken voor een van de volgende doeleinden:

het verspreiden van illegaal, intimiderend, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen of anderszins verwerpelijk materiaal of het anderszins overtreden van enige wet;

materiaal te verzenden dat aanspoort tot gedrag dat een strafbaar feit oplevert, tot civiele aansprakelijkheid leidt of anderszins in strijd is met enige toepasselijke wet, regelgeving of gedragscode;
het gebruik of het genot van de Evolution Group Site door een andere persoon
te beïnvloeden; of
het maken, verzenden of opslaan van elektronische kopieën van
auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de eigenaar.

Wij zullen u verantwoordelijk houden voor onze verliezen en kosten die rechtstreeks voortvloeien uit uw inbreuk op deze clausule.

Registratie

U kunt zich registreren op de Evolution Group Site. Daardoor bent u in staat om een onbeperkt aantal job alerts te ontvangen en om maximaal drie Cv’s te uploaden, enz. Wanneer u zich registreert, dient u ervoor te zorgen dat de gegevens die u bij de registratie of op enig ander tijdstip verstrekt, juist en volledig zijn.
Gelieve ons onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de informatie die u bij uw registratie hebt verstrekt door uw persoonlijke gegevens bij te werken, zodat wij op efficiënte wijze met u kunnen communiceren.

Door zich te registreren om de Evolution Group Site te gebruiken, zal u gevraagd worden om een wachtwoord in te stellen. Teneinde fraude te voorkomen, willen wij u verzoeken dit wachtwoord vertrouwelijk behandelen en het aan niemand bekend te maken en met iemand te delen. Indien u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, gelieve ons dan onmiddellijk hier te verwittigen.

Als Evolution Group reden heeft om aan te nemen dat er mogelijk sprake is van een inbreuk op de beveiliging of misbruik van de Evolution Group Site, kunnen wij u vragen om uw wachtwoord te wijzigen of kunnen wij uw account tijdelijk buiten gebruik stellen.

Recht om uw registratie tijdelijk of definitief te
beëindigen
Wij kunnen uw registratie met onmiddellijke ingang onderbreken of beëindigen indien u een van uw verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden niet nakomt.

U kunt je inschrijving van uw eigen account op de Evolution Group Site op elk gewenst moment annuleren. Aanvullend beschikt u over de mogelijkheid om via de “opt-out”-link in de laatste Job Alerts e-mail die je hebt ontvangen de ontvangst van marketing communicatie stop te zetten, door contact met gdpr@EvolutionGroup.nl of via deze link.

De onderbreking of beëindiging van uw registratie en uw recht om de Site Evolution Group te gebruiken, hebben geen gevolgen voor de wettelijke rechten of aansprakelijkheden van beide partijen.

Disclaimer

Hoewel Evolution Group redelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en presenteren van de inhoud van de Evolution Group Site, wordt deze uitsluitend ter informatie aangeboden en dient u verder advies in te winnen en onafhankelijk onderzoek te doen voordat u erop vertrouwt. Indien Evolution Group op de hoogte wordt gesteld van inhoudelijke onjuistheden in het materiaal op de Evolution Group Site, zullen wij proberen deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te corrigeren.

Als wij in strijd handelen met deze Algemene Voorwaarden, zijn wij alleen verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt voor zover deze een voorzienbaar gevolg zijn voor ons beiden, en onze aansprakelijkheid omvat in geen geval zakelijke verliezen zoals verloren gegevens, gederfde winst of bedrijfsonderbreking, binnen de grenzen van de van toepassing zijnde wetgeving.

Deze Algemene Voorwaarden zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of aantasten in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, of indien ons nalatig handelen overlijden of persoonlijk letsel tot gevolg heeft.

Beschikbaarheid van de Evolution Group Site
Wij kunnen geen garantie geven dat de dienst zonder gebreken zal functioneren. Als er zich een defect voordoet in de dienst, meld het dan hier en zullen wij proberen het defect zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te herstellen. Indien Evolution Group op de hoogte wordt gesteld van eventuele onnauwkeurigheden in het materiaal op de Evolution Group Site, zullen wij trachten de onnauwkeurigheden zo snel als redelijkerwijs mogelijk te corrigeren.

Uw toegang tot de Site Evolution Group kan mogelijk van tijd tot tijd worden beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. Wij zullen proberen de dienst zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te herstellen.

Intellectueel eigendom

Alle informatie op de Site Evolution Group is eigendom van of gelicentieerd door Evolution Group. U mag de inhoud van de Evolution Group Site oproepen en weergeven op een computerscherm, dergelijke inhoud opslaan in elektronische vorm op schijf (maar niet op een server of ander opslagmedium dat is aangesloten op een netwerk) of één kopie van deze inhoud afdrukken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechtvermeldingen en eigendomsvermeldingen intact laat. U mag het materiaal of de inhoud van de Evolution Group Site niet anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren of distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van de Evolution Group.

Gelijke kansen en diversiteit

Wij kunnen ook informatie over u doorgeven aan regelgevende of rechtshandhavende autoriteiten, indien wij daartoe verplicht zijn. Wij kunnen de informatie die wij over u hebben verzameld op anonieme basis gebruiken voor toezicht in verband met ons gelijkekansenbeleid. Wij behouden ons ook het recht voor om de informatie die wij over u hebben verzameld bekend te maken aan onze bedrijfsadviseurs en aan andere personen voor zover Evolution Group een bepaald aspect van de werkzaamheden van haar recruitment agentuur uitbesteedt. Deze derden zullen handelen op basis van soortgelijke vertrouwelijkheidsverplichtingen als Evolution Group.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het recht van Nederland. Wij zullen ons best doen om eventuele meningsverschillen snel en doelmatig op te lossen. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij een meningsverschil hebben afgehandeld, en u wilt een rechtszaak aanspannen, dan moet u dat doen in Nederland.

Overige bepalingen

U mag geen van uw rechten onder deze Algemene Voorwaarden overdragen aan een derde partij. Wij kunnen onze rechten op grond van deze Algemene Voorwaarden overdragen aan een ander bedrijf, wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet zullen worden aangetast.

Indien u inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden en Evolution Group ervoor kiest om dit te negeren, zal Evolution Group niettemin haar rechten en rechtsmiddelen te op een later tijdstip of in een andere situatie waarin u inbreuk maakt op de Algemene Voorwaarden kunnen uitoefenen respectievelijk instellen.

Evolution Group is niet verantwoordelijk voor enige schending van deze Algemene Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle.

De Evolution Group Site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Evolution Group.

Indien u vragen heeft, neem dan hier contact met ons op.

Evolution Group B.V. (Nederland)
Frame Offices,
Atoomweg 63,
3542 AA,
Utrecht, Netherlands